Κύπελο τετράγωνο 1000 τεμάχια με καπάκι μίας χρήσεως 200cc